Pinterest Facebook Twitter Googleplus Share This

Premier Paper Tole August 2011 Kit


• 1 sheet Tweet Christmas Paper Tole
• 1 sheet Ferns Paper Tole Foil
• 1-1/2 sheet Ferns paper
• 1 sheet 12x12 Pine Boughs paper
• 1 sheet 12x12 Burlap paper
• 1 sheet 12x12 Blue Handmade flowers
• 1 sheet 8 1/2x11 light green Fern
• 1 sheet red glimmer
• 1 newsletter

Out of stock