Pinterest Facebook Twitter Googleplus Share This

Personal Shopper Templates Plus October 2009 Kit


• 1 Little Birdies Template (#7353)
• 1 sheet 8 x 8 Green Lines
• 1 sheet 8 1/2 x 11 Vellum swirls
• 1 sheet 8 1/2 x 11 Hammered gold
• 1 sheet 12 x 12 Blue Snowflakes & Swirls
• 1 sheet 12 x 12 Holly on Green
• 1 sheet 12 x 12 Santa Plaid
• 1 sheet 12 x 12 Metallic Silver
• 1 sheet 12 x 12 Green Paisley Color Block
• 1 newsletter

Out of stock